MOSHA (Movement of Organizations Supporting Healthy Ageing – ne shqip levizja e shoqatave qe mbeshtesin moshimin eshendetshem) eshte nje rrjeti cili mbulon shoqata te te moshuarve , organizata profesionistesh si dhe shoqata te tjera te shoqerise civile em interes ne ceshtjet e moshimit. Ne kete rrjet marrin pjese rregullisht edhe agjensi qeveritare, sherbime publike dhe institucione akademike

Rrjeti ka pergatitur nje dokument te misionit organizimit dhe prioriteteve strategjike. Shume shpejt ky dokument sebashku me shume dokumente te tjera do te jete ne website ne shqip.