Ne fund te vitit 2020 Shoqata Shqiptare e Geriatrise dhe Gerontologjise ndermorri nje iniciative me synim vleresimin e problemeve te te moshuarve gjate perdorimit te sherbimeve shendetsore ne kushtet e pandemise se Covid 19. U vleresuan barrierat dhe praktikat e moshizmit ne 4 qendra shendetesore dhe u nderhy per te rritur ndergjegjesimin e personelit shendetesor mbi kete problem.

Download “Mbeshtetje per te moshuarit ne kushtet e pandemise dhe lufte kunder moshizmit” – Downloaded 0 times –