Vizioni 2020
“Shqipëria – një demokraci në forcim, në rrugën drejt integrimit të saj në Bashkimin Evropian, me një ekonomi konkurruese, të stabilizuar dhe të qëndrueshme, që garanton të drejtat themelore dhe liritë e njeriut”

Burimi më i rëndësishëm në Shqipëri janë burimet njerëzore dhe për rrjedhojë shoqëria dhe
kultura e saj. Pikërisht në këto segmente të shtetit qëndrojnë të gjitha ato vlera themelore për
lirinë, barazinë, mirëqënien dhe sigurinë e personit dhe pronës. Së bashku me sistemet e
mirëqeverisjes, demokracisë dhe shtetit ligjor janë dimensionet njerëzore dhe sociale të
Shqipërisë ato që qëndrojnë në themel të rritjes ekonomike.

Download “SKZHI_draft_per_konsultim_Tematik-_Investimi_ne_kapitalin_njerzor.pdf” SKZHI_draft_per_konsultim_Tematik-_Investimi_ne_kapitalin_njerzor.pdf – Downloaded 284 times – 1 MB