Miratuar nga OKB  Asamblea Boterore ne  2002. Pjesemarres nga Shqiperia Kryetari i Kuvendit

Tre kolonat baze te MIPAA

 • Personat e moshuar dhe zhvillimi;
 • Shendeti dhe mireqenia ne moshe te vjeter
 • Sigurimi i mjediseve mbeshtetese

Personat e moshuar dhe zhvillimi

 • Pjesemarrje aktive ne shoqeri dhe zhvillim
 • Puna dhe forca punetore e te moshuarve (me pagese dhe pa pagese)
 • Zhvillimi rural, migracioni dhe urbanizimi
 • Akses per njohuri, edukim dhe trajnim (te mesuarit gjate gjithe jetes)
 • Solidariteti dhe harmonia midis brezave
 • Sigurimi i te ardhurave, mbrojtja/siguria sociale dhe parandalimi i varferise (pensionet sociale)

Permiresimi i shendetit dhe mireqenia ne moshat e vjetra

 • Promovimi i shendetit dhe mireqenies gjate gjithe jetes
 • Aksesi i barabarte dhe universal per sherbimet e kujdesit shendetesor
 • Trajnim i dhenesve te kujdesit dhe profesionisteve shendetesore
 • Shendeti mendor dhe nevojat e te moshuarve
 • Paaftesite e personave te moshuar

Sigurim i mjediseve mbeshtetes

 • Mjedis i pershtatshem per te banuar dhe jetuar
 • Mbeshtetje per kujdes-dhenesit
 • Braktisja, abuzimi dhe dhuna
 • Imazhet e plakjes