Me fillimin e reformës së transformimit nga ekonomi qëndrore në ekonomi tregu, vëmendja e qeverisë shqiptare dhe shoqërisë civile për të mbrojtur dhe garantuar të drejtat e njeriut, është rritur. Gjatë dy dekadave të tranzicionit, politikat e mbrojtjes sociale të grupeve më të përjashtuara të shoqërisë, janë reformuar rrënjësisht. Strategjia e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, 2015-2020 që sapo është përfunduar, e ndërtuar në përputhje me strategjinë e përfshirjes sociale të BE, përcakton objektiva ambicioze në fushën e reformës të politikave sociale. Kjo strategji i kushton vëmëndje të veçantë “moshës së tretë”.

Download “Profili-social-i-te-moshuarve.pdf” Profili-social-i-te-moshuarve.pdf – Downloaded 343 times – 526 KB